RODO

INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach na jakich się ono odbywa.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma SELS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-641) przy ul. Malawskiego 5A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000339495; NIP: 521-033-44-60; REGON: 011111277.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o Państwa prywatność oraz w każdym przypadku wykorzystujemy powierzone nam dane w sposób zgodny z wymogami nakładanymi przez RODO.

Kontakt z Administratorem: pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: SELS Sp. z o.o. Sp. k., 02-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5A. lub mailowo na adres e-mail: sels@sels.pl.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

  1. Dane kontaktowe: Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy
  2. Dane potrzebne do zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury: nazwa firmy, adres, numer NIP, adres dostarczenia przesyłki

Wszystkie dane były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych, korespondencji z naszą firmą czy logowania i dokonywania zakupów on-line za pośrednictwem e-sklepu www.czujniki.com.pl z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Administrator przetwarza dane w celu oferowania klientom produktów i usług z zakresu automatyki przemysłowej, prawidłowego wykonywania zawartych umów, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego towaru, jak również w celach statystycznych.

Jeżeli klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, wówczas Administrator przetwarza jego dane w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących oferowanych towarów.

Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że jest to konieczne do realizacji umowy. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz firmy SELS Sp. z o.o. Sp.k w zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji zamówień, np. usługi kurierskie, pocztowe, podatkowe. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej naszej firmy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia dokonywanie zakupów i realizację usług świadczonych przez firmę SELS sp. z .o.o. sp. k.

Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.(art.7 ust. 3 RODO).

UPRAWNIENIA KLIENTA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientowi przysługuje prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych i żądania ich sprostowania
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Warszawa, dn. 25 maja 2018 r.